Nabi Sulaiman dapat menyadarkan seorang ratu yang menyembah matahari Siapakah ratu tersebut?

KISAH NABI SULAIMAN – Aa 25 nab an rasul yang wajb kahu an man olh uma muslm. Salah sau ar 25 nab an rasul rsbu aalah Nab Sulaman as. Sbnarnya, jumlah nab mnuru suau rwaya sbanyak 124.000 orang. Sangkan, jumlah rasul sbanyak 313 orang.

BACA JUGA: Ksah Sjarah 25 Nab an Rasul alam Islam

Namun, jumlah nab an rasul yang wajb kahu an man olh uma muslm aalah 25 orang saja. Slbhnya hanya wajb unuk man an ak wajb unuk kahu. Olh karna u, mngahu ksah 25 nab an rasul mrupakan suau kharusan. Salah saunya aalah ksah Nab Sulaman as.

Vo Ksah Nab Sulaman as.

hps://www.youub.com/wach?v=EhTJl36q_lQ&rl=0&shownfo=0

Sapakah Nab Sulaman as?

pxabay.com

Dalam uruan 25 Nab an Rasul, nab Sulaman as braa uruan k-18. Nab Sulaman as mrupakan pura ar Nab Dau as. Nab Dau as aalah sorang raja ngan mayoras rakyanya kurunan Nab Yakub as. Krajaan rsbu rlak bum Palsna saa n.

Raja Sgala Makhluk

.wkpa.org

Allah SWT mngangka Nab Sulaman as mnja sorang nab an rasul. Slah ayahnya wafa, Nab Sulaman as angka mnja raja Krajaan Isral yang saa n rlak ngara Palsna. Brba ngan ayahnya, Nab Dau as, Nab Sulaman as ak hanya mnja raja unuk manusa, ap juga raja unuk bnaang an jn.

Krajaan Nab Sulaman as mrupakan hasl ar goong royong manusa, jn an bnaang. Dnngnya rbua ar bau pualam, ang an pnunya rbua ar mas an mbaga hasan an ukrannya ar muara an nan,aapnya ar prak an sbaganya.

Krajaan Nab Sulaman as

pxabay.com

Sjak mash mua, Nab Sulaman mmang suah sapkan unuk mnja raja unuk mnggankan ayahnya, Nab Dau as. Namun, kakak Nab Sulaman yang brnama Absyalum mmaham rncana ayahnya rsbu an a ak rma bahwa pnrus aha ayahnya aalah Nab Sulaman as.

Olh karna u, Absyalum brusaha unuk mnggulngkan kuukan ayahnya sblum warskan k pura rcnanya, Nab Sulaman as.

Absyalum mlakukan propagana unuk mnggulngkan ayahnya. Da mngumpulkan rakya yang suah pngaruh unuk mnuuk sana.

Rncana Absyalum rsbu sukss an brhasl mnuuk krajaan. Namun, hal rsbu ak brahan lama karna Nab Dau as brhasl mrbu kmbal kuukannya.

Ssua ngan rncana Nab Dau as sblumnya, slah wafa, Nab Sulaman as angka mnja raja unuk kaum Ban Isral hngga wafa.

Ksah Nab Sulaman an Jn

.wkpa.org

Nab Sulaman anugrah banyak klbhan an mukjza olh Allah SWT. Salah sau mukjza Nab Sulaman as aalah apa mnunukkan makhluk lan spr jn. Dksahkan bahwa krajaan Nab Sulaman as bangun olh pasukan jn. Smua makhluk unuk ngan Nab Sulaman as aas zn Allah SWT.

“..an sbagan arpaa jn aa yang bkrja haapannya ( bawah kkuasaannya) ngan zn Tuhannya…” (Al-Anbya: 81).

Ksah Nab Sulaman an Burung Hu-Hu

www.glrgambarhwan.n

Suau kka, Nab Sulaman as mmrnahkan smua pasukannya, bak manusa, jn an bnaang unuk brsap-sap an mmrksa anggoanya ngan sanga l. Kka sampa k pasukan burung, rnyaa aa salah sau burung yang ak aa alam barsan. Burung rsbu aalah burung hu-hu.

Kmuan Nab Sulaman branya “knapa saya ak mlha burung hu-hu?” Apakah a rmasuk yang ak har ?” (QS. An-Naml : 20).

Karna kjaan rsbu, Nab Sulaman as sanga murka an brkaa “Sungguh aku bnar-bnar akan mngazabnya ngan azab yang kras aau bnar-bnar mnymblhnya kcual jka bnar-bnar a aang kpaaku ngan alasan yang jlas,” kaa Nab Sulaman. (QS. An-Naml : 21).

Tak lama kmuan, burung hu-hu rsbu aang. Dngan suara yang marah, Nab Sulaman branya, “k mana kamu prg?” Burung hu-hu kmuan mnjawab, “aku prg k ngr Saba’ yang krajaannya pmpn olh sorang rau yang brnama Rau Balqs.

Rau Balqs bsra pngkunya mnymbah maahar. Mrka brsuju k maahar saa maahar rb. San mmbua hal yang mrka lakukan u nah. Hal rsbu mnghalang mrka ar jalan Allah. Mrka bnar-bnar mnykuukan Allah SWT.”

Slah burung hu-hu rsbu mlapor, maka Nab Sulaman as mmrnahkan burung hu-hu unuk mnyampakan sura yang uls Nab Sulaman as mngna prnah mnymbah Allah SWT.

Ksah Prswa Mnnggalnya Nab Sulaman as

www.akhwanonsa.n

Suau kka, Nab Sulaman as mngawas pasukan jn yang sang bkrja. Para jn rsbu ak bran mlha k arah Nab Sulaman as. Paa saa mngawas pasukan jn rsbu, Malaka pncabu nyawa mncabu nyawa Nab Sulaman as an blau wafa.

Namun, para jn ak ahu bahwa Nab Sulaman as lah wafa karna poss blau sang brr an opang olh sbuah ongka.

Tongka rsbu kmuan makan olh rayap aas prnah Allah SWT. Lama-klamaan ongka rsbu kropos an ak mampu lag mnopang Nab Sulaman as. Shngga, Nab Sulaman as jauh an rsungkur k anah. Mlha kjaan rsbu, para jn mnghnkan krjanya an ngan cpa mrka brlar.

Prswa wafanya Nab Sulaman as rangkan alam Al-Quran Sura Saba’ aya 14.

“Maka akala Kam lah mnapkan kmaan Sulaman, ak aa yang mnunjukkan kpaa mrka kmaannya u kcual rayap yang mmakan ongkanya. Maka akala a lah rsungkur, ahulah jn u bahwa kalau skranya mrka mngahu yang gab nulah mrka ak akan ap alam sksa yang mnghnakan.”

Ksah Nab Sulaman an Pmua yang Tnggal Dasar Lau

masshar2000.worprss.com

Allah SWT prnah mmbrkan arahan kpaa Nab Sulaman as. supaya prg k sbuah pana unuk mlha suau kajaban yang akan prlhakan olh Allah. Blau pun sgra mnuju k mpa yang prnahkan brsama ngan naranya ar golongan manusa an jn.

Ssampanya sana, Blau pun mnolh k kanan an k kr akan ap ak mnmukan apa-apa. Maka blau pun mrnahkan jns jn Ifr unuk mncar ssuau alam lau. “Mnylamlah kau k alam lau n! Daangkanlah unuku ssuau yang kau mukan alamnya,”, prnah Nab Sulaman as. kpaa Ifr.

Maka jn rsbu pun mmauh prnah Nab mula u. Tak spr basa, kal n Ifr ak bsa mnmukan apapun alam lau. Shngga, Nab Sulaman as. pun mnyuruh sorang mnr blau yang brnama Aashf bn Barokhya unuk mnggankan jn Ifr guna mncar “ssuau” yang unggu-unggu.

Trnyaa hanya alam waku yang sngka, Aashf sgra mnapakan apa yang car an kmbal k pana ngan mmbawa sbuah “rumah” yang rbua ar krang brwarna puh. “Rumah” rsbu mmlk mpa pnu.

Pnu prama rbua ar muara, pnu k ua ar yaqu, kga ar bau prmaa an kmpa ar zabarja brwarna hjau. Sap pnu u alam kaaan ruup rapa.

Aashf pun mngharkan “rumah” rsbu haapan Nab Sulaman as. Tba-ba, ar “rumah” u mukan sorang pmua yang sanga ampan sra pakaannya pun sanga brsh sang mnrkan shola. Anhnya, mskpun “rumah” rsbu brasal ar asar lau, kka buka, ak aa ss pun ar yang masuk k alamnya.

Slah a slsa shola, Nab Sulaman as, mnyapanya, “Assalamu’alakum, waha anak mua, apa yg mnybabkan kamu braa alam “rumah”yangg braa asar lau n?”

Pmua rsbu pun mngahu sapa yang branya kpaanya sraya mnjawab, “Waha Nab Allah, ssungguhnya aku punya sorang ayah yang lumpuh an buku aalah sorang yang bua. Sbaga khmaku paa kuanya, aku mlayan mrka brua ngan bak slama 70 ahun. Aku mncboknya an mnggnongnya k mana pun a khnak.”

Kka lah aang masa buku unuk mnnggal, kka Blau skara a bro’a, ‘Ya Allah panjangkanlah khupan anakku unuk mlakukan aa kpaa-Mu.’ Sra kka lah ba masa ajal unuk ayahku, Blau bro’a, ‘Ya Allah brkanlah playanan paa anakku mpa yang ak jangkau olh san unuk mngganggunya.’

Slah aku mnguburkan kua orang uaku, bbrapa har kmuan aku prg k pana n. Kka aku sn, ba-ba aku mlha “rumah” n. Aku pun rark unuk masuk k alamnya guna mlha-lha knahannya. Maka aanglah malaka mmbawa “rumah” n an mnurunkannya k asar lau sangkan aku alamnya,” cra pmua u panjang lbar.

Nab Sulaman as. branya lag, “Kapan u rja?” “Kjaan rsbu rja paa zaman Nab Ibrahm as. an aku aalah umanya.” Jawab pmua u. Mnuru sjarah anara Nab Ibrahm as. an Nab Sulaman as. brslsh anara 1400 ahun, sangkan pmua rsbu sama skal ak bruban.

“Lalu apa yang kau makan an mnum asar lau n?” Tanya Nab Sulaman as. “Waha Nab Allah, sap har aang kpaaku skor brwarna burung hjau yang paa paruhnya a mmbawa sbuah bna brwarna kunng sbsar kpala manusa.

D alamnya rapa apa saja knkmaan makanan una. Aku pun mmakannya, maka hlanglah arku rasa lapar, ahaga, kanuk, klmahan an prasaan ksnran,” jawab pmua rsbu.

Mnngar hal rsbu, Nab Sulaman as. pun mnawarkan, “Apakah kamu brsa an suka apabla kubawa kmbal k unaku an hup brsamaku sana aau kau ngn aku kmbalkan k mpa asalmu?” “Kmbalkanlah aku k mpa asalku sana. Aku lbh nyaman ar angan-angan manusa, waha Nab Allah,” jawabnya.

“Ha Aashf kmbalkan a k mpa asalnya,” prnah Nab Sulaman as. Kmuan Nab Sulaman as. brsaba kpaa sluruh umanya, “Lhalah olh kalan smua apa yang lah rja, bagamana Allah lah mngabulkan o’a kua orang uanya. Maka hnaklah kalan smua aku mnurhaka kua orang ua.”

Ksah Cncn Nab Sulaman

mjablajarasra.blogspo.com

Dksahkan alam ksah Wahab bn Munbh, yang mngaakan bahwa cncn Nab Sulaman as. Brasal ar lang yang mmlk mpa ss.

    Danara ss cncn rsbu ruls kaa, “Laa Ilaha Illallahu Wahahu Laa Syarka Lahu Muhammaun Abuhu wa Rosuuluhu”, yang arnya : “Tak aa uhan slan Allah ak aa skuu bag-Nya. Muhamma aalah hamba an rasul-Nya.”Dss yang kua ruls: “Allahumma Maalkal Mulk Tu’l Mulka Man Tasya wa Tanz’ul Mulka Man Tasya wa Tu’zzu Man Tasya wa Tuzllu Man Tasya”, yang arnya : “Waha Allah Raja yang mmlk krajaan. Engkau brkan kkuasaan kpaa yang Engkau khnak, Engkau cabu (kkuasaan) ar orang yang Engkau khnak, Engkau mulakan orang yang Engkau khnak an Engkau hnakan orang yang Engkau khnak”.Paa ss kga ruls: “Kullu sya’n Haalkun Illalloh”, yang arnya : ‘Sgala ssuau akan musnah kcual Allah”.

Cncn yang mlk Nab Sulaman as. rapa cahaya yang brsnar, jka knakan maka akan brkumpul para jn, manusa, burung, angn, san an awan.

Wahab bn Mubh, juga mncrakan bahwa suau har Nab Sulaman as hnak brwuhu maka a mnyrahkan cncnnya u kpaa buak prmpuan yang brnama “Amnah”.

Saa u aa jn yang brnama Sokhr, yang mnahulu Nab Sulaman masuk k mpa wuhu an brsmbuny balk pnu. Slah u, Nab Sulaman as, mmasuk mpa wuhu unuk mnunakan kprluannya.

Kmuan san u kluar ar mpa wuhu ngan mnyrupa wajah Nab Sulaman as an mngbas-ngbas jnggonya, bkas wuhu ak brba sama skal ngan Sulaman an mngaakan kpaa Amnah, “Cncnku waha Amnah.”

Amnah pun mmbrkan cncn rsbu kpaanya an myakn bahwa a aalah Nab Sulaman. Maka cncn u braa angan jn Sokhr yang mnyrupa sosok Nab Sulaman as. Lanas a uuk snggasana Sulaman shngga golongan jn, burung, bahkan san pun unuk kpaanya.

Tak brapa lamanya Nab Sulaman as slsa brwuhu an mngaakan kpaa Amnah, “Cncnku.” Amnah pun balk branya, “Sapakah Ana?” Da mnjawab,”Aku Sulaman bn Dau.”

Nab Sulaman as mngalam prubahan paa pnamplannya, ak spr sblumnya. Amnah brkaa, “Engkau brbohong.” Ssungguhnya Sulaman suah mngambl cncnnya an saa n a ngah uuk snggasana krajaan.”

Maka ahulah Sulaman bahwa a lah mnapa sbuah ksalahan.” (Mukhashor Tarkh Dmasyq juz III hal 379)

Wahab bn Munbh mnjlaskan ngan sngka bahwa, kka Nab Sulaman as hnak k kamar kcl unuk brwuhu, maka aanglah jn yang mnyrupa Sulaman mnaang buak prmpuannya anpa aa kcurgaan arnya.

Kmuan jn u mngambl cncn rsbu an mlakkannya jarnya, lanas prg k sana Sulaman unuk uuk aas snggasananya. Akhrnya Sulaman pun saar, bahwa san lah mmpraya buak prmpuannya an mngambl cncn arnya.

Kmuan Sulaman pun brlar k paang anus sampa paa suau kka a mrasa sanga lapar an ahaga. Trkaang a mmna olong kpaa orang agar mmbrkannya makanan sambl mngaakan, “Aku Sulaman bn Dau.” Namun orang-orang ak mmprcayanya. Nab Sulaman as braa alam kaaan lapar slama 40 har.

Sampalah Sulaman p pana an a mnyakskan sklompok nlayan lalu a pun mnghampr an bkrja sbaga sorang nlayan. Kmuan Asf bn Barkhoya brkaa,”Waha orang-orang Ban Isral ssungguhnya cncn Sulaman lah cur olh sklompok jn an ssungguhnya Sulaman lah prg ngan kakuan wajahnya.”

Takala san yang uuk snggasana u mnngar prkaaan rsbu maka a pun prg mnuju lauan ngan prasaan aku an mmbuangnya. Cncn yang buang u lalu makan olh kan salmon yang kmuan kan u jarng olh Sulaman ngan zn Allah sw.

Dan kka Sulaman mnymblh pru kan rsbu maka a mnapa cncnnya braa alamnya lalu a pun mmakanya jarnya an brsuju syukur kpaa Allah sw. Slah u, a kmbal k snggasananya an uuk aasnya sbagamana sbukan alam frman Allah sw :

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ

Arnya : “Dan Ssungguhnya Kam lah mnguj Sulaman an kam jakan (a) rglak aas kursnya sbaga ubuh (yang lmah karna sak), kmuan a brauba.” (QS. Shaa : 34)

– (Baa’ az Zuhur f Waqo’ a Duhur juz I hal 85)

Wallahu A’lam

BACA JUGA: Plajar Prbaan Nab an Rasul Brku n Kalau Kamu Ngaku Orang Islam

Ksah Nab Sulaman an Rau Balqs

pcnahabbana.worprss.com

Burung Hu-Hu mlaksanakan prnah Nab Sulaman. Ia prg k ngr Saba’ unuk mnyampakan sura kpaa Rau Balqs. Slah sampa sana Rau Balqs, burung Hu-Hu mlmpar sura rsbu haapan Rau Balqs.

Rau Balqs bsra para pngawalnya ak mngahu yang mlmparkan sura u. Dngan ha-ha, Rau Balqs mmbuka an mmbaca sura u. Is sura u aalah ajakan ar Nab Sulaman kpaa Rau Balqs an rakyanya unuk mnymbah kpaa Allah.

Ksah n crakan alam Al-Quran Sura An-Naml aya 29-31, “Brkaa a (Balqs), “Ha pmbsar-pmbsar, ssungguhnya lah jauhkan kpaaku sbuah sura yang mula.

Ssungguhnya sura ar Sulaman n brs, “Dngan mnybu nama Allah Yang Maha Pmurah lag Maha Pnyayang. Bahwa janganlah kamu skalan brlaku sombong rhaapku an aanglah kpaaku sbaga orang-orang yang brsrah r.”

Slah mmbaca sura rsbu, Rau Balqs mngumpulkan para pmbsar an mnyampakan nang ajakan Nab Sulaman. Para pmbsar cnrung mnolak ajakan Nab Sulaman.

Mrka brkaa, “Ka mrupakan orang-orang yang mmpunya kkuaan an kbranan yang bsar alam pprangan, an kpuusan aa anganmu, maka prmbangkanlah brbaga hal yang akan kamu prnahkan.”

Trnyaa, Rau Balqs ak mmlh jalan pprangan. Ia branggapan bahwa Nab Sulaman mungkn r ngan kkayaan yang punya ngrnya shngga a ngn mnyrang ngr Saba’. Olh sbab u, Rau Balqs mmuuskan unuk mngrmkan haah kpaa Nab Sulaman.

Rau Balqs lbh mmlh cara n an mnunggu raks ar Nab Sulaman. Para pmbsar juga mnyuju kpuusan rsbu. Haah yang brkan brupa kpngan mas an prmaa yang bungkus ngan kan sura. Uusan Rau Balqs pun prg ngan mmbawa haah kpaa Nab Sulaman.

Kaangan Uusan Rau Balqs

Slah mnmpuh prjalanan slama brhar-har, uusan Rau Balqs akhrnya sampa sana Nab Sulaman. Nab Sulaman mnrma uusan Rau Balqs ngan bak. Tap, a ak mau mnrma haahnya. Para uusan Rau Balqs sanga akjub ngan knahan sana Nab Sulaman.

Mrka juga khranan ngan pasukan Nab Sulaman karna anara barsan rsbu aa hwan an jn. Mrka mnyaar bapa kclnya haah yang mrka bawa banngkan kkayaan yang mlk krajaan Nab Sulaman.

Slanjunya Nab Sulaman brkaa,

“Apakah panas kamu mnolong aku ngan hara, sangkan Allah mmbrku ssuau yang lbh bak ar paa yang brkan kpaa ngrmu ? Namun, kalan mrasa bangga ngan haahmu. Kmballah k ngr kalan. Sungguh kam akan mnaang ngr kalan ngan bala nara yang ak apa kalan lawan an pas kam akan mngusr kalan ar ngr u (Saba’) ngan rhna an kalan mnja awanan-awanan yang hna na.”

Nab Sulaman mnyampakan psan supaya Rau Balqs an rakyanya unuk mnymbah Allah smaa.

Slah u, para uusan Rau Balqs pulang k ngrnya. Mrka kmbal k ngr Saba’ ngan mmbawa bra ar Nab Sulaman.

Snggasana Rau Balqs

Kka ba sana Rau Balqs, para uusan rsbu mnyampakan amana Nab Sulaman. Mrka juga mncrakan kkuaan krajaan Nab Sulaman. Lalu Rau Balqs mngambl kpuusan unuk mlha snr krajaan Nab Sulaman.

Rau Balqs an pmbsar krajaan brsap r unuk brangka mnuju sana Nab Sulaman.

Smnara u, Nab Sulaman yang suah mnrma nformas bahwa Rau Balqs an bbrapa pngkunya suah brgrak mnuju sananya alam kaaan aku. Kka u, Nab Sulaman braa alam sana brsama ngan para pmbsar krajaannya.

Bbrapa saa Nab Sulaman brfkr nang cara mnunjukkan kkuasaan Allah kpaa Rau Balqs. Nab Sulaman rnga ngan snggasana Rau Balqs yang sanga kagum olh rakya ngr Saba’. Snggasana Rau Balqs mmang sanga nah karna abur mas an bau prmaa.

Kmuan, Nab Sulaman brkaa kpaa para pmbsar u, “Ha pmbsar-pmbsar, sapakah anara kamu skalan yang sanggup mmbawa snggasananya kpaaku sblum mrka aang kpaaku sbaga orang-orang yang brsrah r.” (QS. An-Naml : 38).

Yang prama mnjawab pranyaan Nab Sulaman aalah Ifr ar kalangan jn yang lah unukkan olh Allah kpaa Nab Sulaman.

Jn Ifr yang crk brkaa, “Aku akan aang kpaamu ngan mmbawa snggasana u kpaamu sblum kamu brr ar mpa uukmu. Ssungguhnya aku bnar-bnar kua unuk mmbawanya an apa prcaya.”

Slah bbrapa waku, snggasana rsbu blum aa haapan Nab Sulaman. Jarak anara sana Nab Sulaman an sana Rau Balqs aalah rausan klomr. Isana Rau Balqs braa wlayah Yaman, sangkan sana Nab Sulaman braa wlayah Palsna. Nab Sulaman hanya mnunggu saja.

Kmuan, sorang yang mmpunya lmu ar Al-Kab brkaa, “Aku akan mmbawa snggasana u kpaamu sblum maamu brkp.”

Takala Sulaman mlha snggasana u rlak haapannya. Ia pun brkaa,

“In rmasuk karuna Tuhanku unuk mncoba aku, apakah aku brsyukur aau mngngkar (akan nkma-Nya). Dan barang sapa yang brsyukur, maka ssungguhnya a brsyukur unuk (kbakan) rnya snr an barangsapa yang ngkar, maka ssungguhnya Tuhanku Maha Kaya Lag Maha Mula.”

Ksah n rangkan alam Al-Quran sura An-Naml aya 40. Al Quran ak mngungkap nas ssorang yang mngharkan snggasana u.

Al-Quran hanya mmjlaskan bahwa orang u mmpunya lmu ar Al-Kab. Al-Quran ak mnjlaskan kpaa ka, apakah a sorang malaka aau manusa aau jn. Bgu juga Al-Quran ak mnyaakan kab yang maksu. Yang pas mukjza n mnunjukkan ana-ana kkuasaan Allah.

Bagamana raks Nab Sulaman saa mlha snggasana Rau Balqs braa pannya? Apakah a mrasa kagum ngan kmampuannya aau mrasa rnya hba? Trnyaa, a ak mrasa mkan. Ia mngagungkan nama Allah an brsyukur kpaa-Nya. Suahkah ka brlaku mkan?

Slah snggasana harkan, Nab Sulaman mmrnahkan agar mngubah snggasana Rau Balqs. “Da (Sulaman) brkaa, “Ubahlah snggasananya, maka ka akan mlha apakah a mngnal aaukah a rmasuk orang-orang yang ak mngnalnya.” (QS. An-Naml : 41).

Kaangan Rau Balqs

Slah mlakukan prjalanan brhar-har, Rau Balqs an pngkunya sampa sana Nab Sulaman. Nab Sulaman mnyambu mrka.

Al-Quran sura An-Naml aya 42 mngsahkan alog anara Nab Sulaman an Rau Balqs. “Dan kka Balqs aang, nyaakanlah kpaanya : “Srupa nkah snggasanamu ?” Da mnjawab, “Sakan-akan snggasana n snggasanaku, kam lah br pngahuan sblumnya an kam aalah orang-orang yang brsrah r.”

Yang maksu pngahuan sblumnya aalah pngahuan nang knaban Sulaman as. Balqs lah mngahu knaban Sulaman u, sblum pnahkan snggasananya ar ngr Saba’ k Palsna alam skjap maa.

Kka u, Rau Balqs rcngang mlha snggasananya braa sana. Namun, sjnak a mnja ragu karna a yakn snggasananya braa sananya. Ia juga brpkr, “Bagamana snggasana u sampa sblum rnya ?” Ia pun mnja ragu, bbrapa bagan snggasana u lah ubah.

Slah mngalam kbngungan ssaa Rau Balqs mnjawab, “Sprnya bnar.” Nab Sulaman brkaa, “In aalah snggasanamu. Aku lah mmnahkan snggasanamu k sn. Allah lah mmbr pngahuan kpaaku an aku aalah orang yang brsrah r kpaa Allah.” Rau Balqs pun yakn bahwa u aalah snggasananya.

Nab Sulaman mmprslahkan Rau Balqs masuk k sana. Kka masuk, Rau Balqs mnyngkapkan kannya hngga kua bsnya rlha. Ia mngra lana sana pnuh ngan ar. Nab Sulaman brkaa, “In hanyalah lana sana yang laps kaca ps an lcn.” Rau Balqs rspu malu.

Rau Balqs sanga kagum ngan pngahuan yang mlk olh Nab Sulaman. Ia ak mnyangka bahwa smua u sbabkan olh kmanan Nab Sulaman kpaa Allah sw.

Rau Balqs Brman Kpaa Allah SWT

Rau Balqs sanga mngagum lmu yang mlk olh Nab Sulaman. Ia sama skal ak mnyangka smua u karna kmanan Nab Sulaman kpaa Allah. Paa saa ulah, kyaknan Rau Balqs mula goyah. Ia mnyaar ksalahannya karna lah mnymbah maahar, paahal maahar aalah cpaan Allah.

“Dan apa yang smbahnya slama n slan Allah, mncgah (unuk mlahrkan kslamanannya), karna ssungguhnya a ahulunya rmasuk orang-orang yang kafr.” (QS. An-Naml : 43)

Kmuan, Rau Balqs mnyaakan kslamanannya. Ia brkaa, “Ya Tuhanku, sungguh aku lah mnganaya rku snr. Aku brsrah r brsama Sulaman kpaa Allah, Tuhan sluruh alam.”

Allah lah mngarunakan lmu an klbhan yang ama banyak kpaa Nab Sulaman. Namun, klbhannya u ak mmbua Nab Sulaman lupa r. Ia mnggunakannya unuk brakwah. Salah saunya aalah ngan mnyaarkan Rau Balqs ar kssaannya.

Nab Sulaman brhasl mngajak Rau Balqs unuk mnymbah Allah sw. Akhrnya, Nab Sulaman mmprsr Rau Balqs an mrka hup bahaga slamanya.

Sapa nama rau paa Nab Sulaman?

Rau Saba mngrmkan uusannya k krajaan nab Sulaman. Uusan rau Saba u mmbawakan haah bag Nab Sulaman.

Sapa nama rau yang mnymbah maahar?

Sayang, Nab Sulaman juga mnapa kabar rakya Rau Blqs ak prcaya paa Allah SWT an mmlh mnymbah maahar. Aas prmbangan rsbu, a brsura paa Blqs an mngunangnya unuk brcakap an brman paa Allah SWT. Unangan u, ulskan alam sbuah sura An-Naml.

Sapakah nama rau yang mnymbah maahar paa masa Nab Sulaman?

D bbrapa aya sblumnya crakan sosok Rau Balqs yang mmmpn ngr Saba', prmuan ngan Nab Sulaman AS, hngga mnrma ajaran Allah SWT. Kabar Rau Balqs sampa paa Nab Sulaman AS mlalu burung huhu. Saba' crakan sbaga ngara kaya yang pnuuk an pmmpnnya mnymbah maahar.